Båtvett

Lindebåtklubb.se

Aktuellt

P.g.a Corona är årsmötet framflyttat till lördag 13 feb 2021 

Årsmöte
Linde Gastro med bowling
Preliminära tider är:
Möte 17:00
Bovling 18:00
Mat 19:00

Anmäl din e-post!

Många har datorer i dag. Därför kommer de flesta meddelanden ske via e-post.

Det förenklar med postgången och dessutom blir det betydligt billigare.

De medlemmar som inte har möjlighet att göra detta, kommer naturligtvis att få brev på vanligt sätt - i brevlådan

Vänligen skicka din e-post adress till oss för att underlätta meddelanden till dig som medlem.
OBS! Adressen kommer inte ut på nätet för allmänheten.

Båtvett


Båten och allemansrätten:

Den frihet under ansvar som allemansrätten ger oss gäller också till sjöss. För den som är ute i fritidsbåt finns några saker att särskilt tänka på:


Ankra och förtöja: Att ligga förtöjd med fritidsbåt brukar bedömas ungefär på samma sätt som tältning; något eller några dygn på samma plats om det inte är risk att närboende störs. Men vi måste se till att inte ligga intill utlagda fiskeredskap eller så att boende hindras från att t.ex. använda sina egna båtplatser eller bryggor. Använd inte andras bryggor om det inte är absolut nödvändigt.


Eldning:  Var rädd om skärgårdens vackra hällar. Elda aldrig direkt på berget! För övrigt är det ofta eldningsförbud under sommaren. Då är all öppen eld förbjuden, men en kolgrill eller portabel fiskrök får du använda om du är försiktig. Information om brandrisk ges i samband med SMHI:s väderleksrapporter.


Fiske: Fiske med spö, pilk och andra handredskap är fritt utmed kusterna, med undantag av laxfiske vid Norrlandskusten. Glöm inte kvar krokar eller tilltrasslade fiskelinor, de kan bli till dödsfällor för fåglar och småvilt. Trollning, dragrodd eller andra fiskemetoder som kräver båt ingår inte i det fria fisket. Det är inte tillåtet att fiska inom 100 meter från fasta fiskeredskap som är utmärkta med gult kryss.


Fågelskydd: Skyddsområden för fågel eller säl är utmärkta med gula eller röd/gula rektangulära skyltar. På båtsportkortet är områdena markerade med röd gränslinje och t.ex. texten Fågelskyddsområde i rött.


Hund: I skärgården är framför allt fågellivet, med många markhäckande arter, extra sårbart under vår och sommar. Därför har flera länsstyrelser infört kopplingstvång under den tiden på de flesta öar längs ostkusten. Det innebär en skärpning av Jaktlagens bestämmelse om att hund inte får löpa lös i naturen under perioden 1 mars - 20 augusti.


Naturreservat: Nationalparker och naturreservat representerar särskild värdefull natur. De finns beskrivna i foldrar som du kan få i gästhamnen eller på turistbyrån, och är väl värda ett besök. Men här gäller också särskilda regler som begränsar allemansrätten. Det kan t.ex. vara förbjudet att övernatta, göra upp eld och ha med okopplad hund. På båtsportkortet markeras naturskyddade områden med grön gränslinje och t.ex. texten Naturreservat i grönt.


Mer information. Utförlig information om allemansrätten och om naturreservat och nationalparker hittar du på Naturvårdsverkets hemsida www.environ.se


Hämtat från SBU


Hamnansvarig Fingerboäng

Elena Aurén       
073-817 71 32

Robert Berglund
073-820 32 38

Hamnansvarig Ånäs

Jörgen Persson 
070-771 60 62

Vädjan!

Vi i båtklubben vill gärna se fler medlemmar som engagerar sig i klubben på olika sätt. Visa ditt intresse!  Kom till våra klubbmöten så får du en inblick i verksamheten och kan vara med att påverka både aktiviteter och miljön runt omkring båtlivet! 

Vi är ca 150 båtklubbsmedlemmar! Vi vill även slå ett slag på att det är trivsamma klubbmöten och engagemang som klubben ordnar.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Klubbmedlemmar vill du/ni låna stugan eller stranden i Ånäs? Säg till någon i styrelsen, den är till för oss medlemmar.

Copyright © 2001 - 2020 Linde Båtklubb - Veronika Gilljam