Stadgar

Lindebåtklubb.se

Aktuellt

P.g.a Corona är årsmötet framflyttat till lördag 13 feb 2021 

Årsmöte
Linde Gastro med bowling
Preliminära tider är:
Möte 17:00
Bovling 18:00
Mat 19:00

Anmäl din e-post!

Många har datorer i dag. Därför kommer de flesta meddelanden ske via e-post.

Det förenklar med postgången och dessutom blir det betydligt billigare.

De medlemmar som inte har möjlighet att göra detta, kommer naturligtvis att få brev på vanligt sätt - i brevlådan

Vänligen skicka din e-post adress till oss för att underlätta meddelanden till dig som medlem.
OBS! Adressen kommer inte ut på nätet för allmänheten.

Stadgar

Lindesberg 2002-01-20


STADGAR FÖR LINDE BÅTKLUBB


§ 1     Ändamål


1:1     Linde Båtklubb, som bildades 1995, har till ändamål att som allmännyttig ideell förening på uppdrag av sina medlemmar främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat och sjömanskap.


 


§ 2     Verksamhetsår


2:1     Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 oktober till och med 30 september.


 


§ 3     Medlemskap


3:1     Intresseansökan, varigenom sökande förbinder sig att följa klubbens stadgar, ordningsregler och i laga ordning fattade beslut, göres skriftligen eller muntligen till klubbens styrelse. Medlem i klubben knyts ej till båt eller båtplats.


3:2     Medlem är ett medlemskap för de över 18 år som deltar i eller stödjer klubbens verksamhet.


3:3     Familjemedlem är ett medlemskap för de där alla i familjen vill vara medlemmar i klubben.


3:4     Juniormedlem är ett medlemskap avsett för medlemmar under 18 år. Juniormedlem är man t.o.m. utgången av det år då man fyller 18 år.


3:5     Över klubbens medlemmar skall föras en förteckning med angivande av medlemskap och övriga för verksamheten nödvändiga uppgifter.


3:6     Medlem som vill utträda ur klubben, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.


3:7     Medlem som inte inom tre månader efter erhållen påminnelse erlagt föreskrivna, till betalning förfallna avgifter eller motverkar Klubbens intressen, skadar dess anseende eller ej följer klubbens ordningsregler kan av styrelse uteslutas ur Klubben eller avstängas från båtplats.


 

§ 4     Avgifter


4:1     Avgifter till klubben fastställs av årsmötet och skall vara klubben tillhanda senast det datum som styrelsen beslutar.


 

§ 5     Båtar


5:1     Om äganderätten till registrerad båt som förvaras vid någon av klubbens uppläggningsplatser övergår till annan person, skall anmälan härom göras av förre ägaren, varvid upplåten plats ej medföljer båten.§ 6     Beslutande organ


6:1     Båtklubbens beslutande organ är,


6:2     Årsmöte


6:3     Övriga ordinarie möten


6:4     Extra möten


6:5     Styrelsen


 

§ 7     Ordningsregler


Båtägare skall rätta sig efter de förtöjnings- och uppläggningsplatsers gällande ordningsregler. Undertecknas av ordförande och kassör.


§ 9     Årsmöte och föredragningslista


9:1     Årsmötet avhålles senast under november månad.


9:2     Datum och plats skall skriftligen ske senast 1 månad i förväg.


9:3     Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan årsmötet.


          1   Mötets öppnande.


          2   Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.


         3   Val av två personer att jämte dagens ordförande justera   

               protokollet.


          4   Val av ordförande till dagens förhandlingar.


          5   Föredragning av protokoll från föregående sammanträde.


          6   Föredragning av styrelse och revisionsberättelserna.


          7   Fastställande av balansräkning.


          8   Redogörelse för kommittéernas arbete.


          9   Fråga om ansvarsfrihet tör styrelsen.


          10 Fastställande av budget och avgifter för det påbörjade

               verksamhetsåret.


          11 Val av ordförande i 2 år.


          12 Val av styrelse och styrelsesuppleanter.


          13 Val av kommittéledamöter.


          14 Val av revisor och revisorsuppleanter.


          15 Val av valberedning.


          16 Övriga frågor.


 


§ 10   Styrelse och Styrelseval


10:1   Klubben företräds av en styrelse, som på medlemmarnas uppdrag förvaltar klubbens fasta tillgångar och medel, förbereder ärenden till års- och medlemsmöten samt verkställer därvid fattade beslut. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.


10:2   Styrelsen består av sju eller fler ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordförande, sekreterare, kassör, hamnförman och stugförman utses av årsmötet. Vice ordförande, vice sekreterare, vice hamnförman och vice stugförman utses inom styrelsen.


10:3   Ordinarie styrelseledamöter väljs på två år och suppleant på ett år. Vid val av styrelse ska hänsyn tas till kontinuitet, varvid kortare mandattid kan tillämpas.


10:4   Kandidater till styrelsen utses bland medlemmar som förklarat sig villiga. Föreligger fler kandidater än antalet befattningar som skall tillsättas, sker omröstning, varvid de valda, som i tur och ordning erhåller högsta röstetalet. Om någon så begär skall omröstning vara sluten.


10:5   Avgående styrelseledamöter kan återväljas om ansvarsfrihet beviljas.


 


§ 12   Styrelsens skyldigheter


12:1   För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation ska antecknas i protokollet.


12:2   Ordförande ska opartiskt föra ordet vid såväl klubbens som styrelsens sammanträden samt då så påfordras vara klubbens representant.


12:3   Sekreteraren ska ombesörja kallelser till klubbens sammanträden och vid dessa föra noggranna protokoll, handha klubbens korrespondens och underteckna löpande ärenden samt att tillsammans med kassören föra matrikel över medlemmar och båtar.


12:4   Kassören skall uppbära avgiver, förvalta och ansvara tör klubbens kassa, post och bankgiro samt i av klubben godkänd bank insätta klubbens medel och däröver föra noggranna räkenskaper, varje kvartal upprätta och för klubben föredra rapport över klubbens ekonomiska ställning samt till styrelsen rapportera då medlem försummar sina ekonomiska skyldigheter till klubben, Kassören äger inte rätt att göra utbetalningar, uttag i bank som inte godkänds av styrelsen eller klubben.


12:5   Hamnförmannen skall leda arbetet vid hamnen, vara klubbens materialförvaltare, fördela båtplatser samt vid styrelsens och klubbens sammanträden föredra ärenden som berör hamnen.


12:6  Stugförmannen skall leda arbetet vid klubbstugan, hålla styrelsen informerad om olika behov som kan påkallas vid klubbstugan och dess omgivning. Föredra upprustning eller investeringsbehov av eller omkring fastigheten.


12:7  Övriga styrelseledamöter ska delta i styrelsens och klubbens sammanträden samt vid ordinarie funktionärs frånvaro sköta dennes befattning. Styrelseledamot som utan vägande skäl är frånvarande under tre på varandra följande sammanträden anses ha utträtt ur styrelsen.


 


§ 13   Firmateckning


13:1   Klubbens firma tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör, minst två i förening.


§ 14   Beslut och val


14:1   Alla ärenden avgör med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet särskilt föreskrivs i dessa stadgar.


14:2   Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för de fall någon fordrar sluten sådan.


14:3   Vid fall av lika röstetal äger ordförande utslagsröst.


 


§ 15   Revisorer


15:1   En revisor samt en suppleant väljs på ett år vid årsmötet. Vid val av revisor äger styrelsen inte ratt att delta.


15:2   Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper. Räkenskaperna ska minst en gång årligen revideras av revisorn, vilket till årsmötet skall avge skriftlig revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.


15:3   Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigits av revisorn, drabbar denne samma ansvar som styrelsen.§ 16   Stadgeändring


Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar ska vara styrelsen tillhanda minst 14 dagar före det sammanträde, på vilket det skall behandlas. I kallelsen ska anges att förslag till stadgeändring föreligger. För att dylikt förslag skall kunna antas erfordras att det godkänns med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie sammanträden, varav minst ett skall vara årsmöte.


16:1   Skulle på grund av oförutsedda omständigheter fråga uppstå om klubbens upplösning, ska eventuellt beslut därom fattas med 3/4 majoritet.


16:2   Vid klubbens sista sammanträde ska styrelsen av klubben erhålla direktiv angående hur med klubbens tillgångar ska förfaras.§ 17   Klubbens upplösning


 

 


           (Med reservation för felstavningar från OCR program)Hamnansvarig Fingerboäng

Elena Aurén       
073-817 71 32

Robert Berglund
073-820 32 38

Hamnansvarig Ånäs

Jörgen Persson 
070-771 60 62

Vädjan!

Vi i båtklubben vill gärna se fler medlemmar som engagerar sig i klubben på olika sätt. Visa ditt intresse!  Kom till våra klubbmöten så får du en inblick i verksamheten och kan vara med att påverka både aktiviteter och miljön runt omkring båtlivet! 

Vi är ca 150 båtklubbsmedlemmar! Vi vill även slå ett slag på att det är trivsamma klubbmöten och engagemang som klubben ordnar.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Klubbmedlemmar vill du/ni låna stugan eller stranden i Ånäs? Säg till någon i styrelsen, den är till för oss medlemmar.

Copyright © 2001 - 2020 Linde Båtklubb - Veronika Gilljam